jessheim-park

Felleskostnader (estimert):
Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige fellesutgifter kommer frem av gjeldende prisliste, hvor man har lagt til grunn at bl.a. forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, heisservice, vedlikehold ventilasjon og garasje, vaktmestertjenester som snømåking, kabel-TV, akonto fjernvarme (stipulert til kr 13,-/BRA), parkering og renhold er inkludert.
Endelig budsjett fastsettes på årsmøte.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert Bori som forretningsfører for sameiet for tre driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter. Kommunale avgifter faktureres seksjonseiere individuelt fra kommunen og er ikke tatt med i stipulerte fellesutgifter.

Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til ca. kr 125,- pr måned pr plass for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.  (Beløpet er medtatt i stipulerte felleskostnader)

Boder og parkering:

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget (fellesareal med vedtektsfestet bruksrett), uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Det medfølger en utvendig bod til hver leilighet plassert på fellesareal (garasjeanlegg).

Parkering er ikke inkludert i oppgitte priser, men kan kjøpes i tillegg. Det er kun mulig å kjøpe en parkeringsplass pr bolig i felles garasje og gjelder kun 3- og 4-roms. Kjøp av biloppstillingsplass i garasjeanlegget koster kr. 300 000,- pr stk. Eventuelle ledige parkeringsplasser vil bli lagt ut for salg, når prosjektet er ferdig og solgt.

Dokumentavgift/omkostninger:
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-

Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-

Oppstartekapital sameiet kr 4.000, -
Eventuelle kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.                                        

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 6.036, - pr kvm BRA for boligen.

Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

Det tas videre forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Tilknytningsavgift for kabel-tv kan muligens komme i tillegg til kjøpesummen og omkostninger, og er stipulert til å maks utgjøre kr 10.000, - pr bolig.


Betalingsplan
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.

20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2024 til 1. kvartal år 2025, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.09.2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. 

Kommunale avgifter
Kjøper betaler kommunale avgifter for vann og avløp over felleskostnadene pr måned. Dette er et akonto beløp. Hver seksjon vil få installert egen vannmåler og kostnaden for vann og avløp vil avhenge av reelt forbruk med avregning en gang pr år.

Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang og består av grunngebyr + forbruksgebyr. Grunngebyr ca. kr 1808,- inkl. mva. + Forbruksgebyr beholder størrelse 140 liter kr 1674,75 inkl. mva. Standard renovasjonsløsning utgjør da ca. kr 3.500, - for hver seksjon.

 Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside.

Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Jessheim, 04.02.2023

Meld interesse

Tilbake til Boligvelger